Geluidsblootstelling luchtvaart

Impact op onze leefkwaliteit

Blootstelling aan geluid is een belangrijk aspect in de levenskwaliteit van de bevolking. Vliegverkeer kan lokaal een belangrijke bron van geluidshinder zijn in Vlaanderen. Lawaai kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziekten. Uit vergelijkingen van de dosis-hinder relaties blijkt dat geluidsbelasting door vliegverkeer hinderlijker wordt ervaren dan weg- en spoorverkeer. Vliegtuiggeluid wordt, vooral tijdens de nachtperiode, door veel mensen dan ook als storend ervaren waardoor het thema veel media-aandacht geniet. Op Vlaamse schaal daalt de hinder door luchtverkeer ondanks de lokale stijging in de omgeving van de luchthaven in Brussel.