Roet

Wat tonen de kaarten?

De eigen campagnes van Meet Mee Mechelen tonen de roetconcentraties zoals gemeten in Mechelen door onze vrijwilligers. Twee weken lang zijn dagelijks tijdens de ochtend- en avondspits per fiets de roetconcentraties gemeten met mobiele toestellen. De kaarten tonen de gemiddelde roetconcentraties tijdens deze twee weken. De trajecten tonen hoe de luchtkwaliteit in Mechelen varieert langs de fietspaden in de stad. De verschillende campagnes brengen in beeld hoe de luchtkwaliteit doorheen het jaar varieert.

De Vlaamse data zijn jaargemiddelde concentraties. Alle data worden uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³). De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hogeresolutiemodellering. Hoe de kaarten tot stand komen wordt uitgelegd op de webpagina’s van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, IRCEL.

De Vlaamse data en de resultaten van de Meet Mee Mechelen zijn niet één op één vergelijkbaar aangezien dit over andere tijdsperiodes gaat en dus ook een andere legende is toegepast. De informatie vult mekaar verder aan, waar via modellering het bredere beeld kan worden getoond en via lokale campagnes verder wordt verfijnd op maat van de stad.

Wat is roet?

Roetdeeltjes ontstaan bij de onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen (diesel, hout, kolen, …). Roetdeeltjes zijn een fractie van het fijn stof (PM) in Vlaanderen met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer. Dit zijn miniscule deeltjes, een micrometer is 1/1000ste van een millimeter. Wetenschappers spreken over zwarte koolstof (black carbon, BC). De belangrijkste bron van roet in Vlaanderen is het wegverkeer, met de sterkste bijdrage door dieselvoertuigen. Roet of zwarte koolstof is een typische verkeerspolluent en het ruimtelijk patroon valt sterk samen met dat van andere verkeerspolluenten zoals stikstooxides.

Impact op onze leefkwaliteit

Roetdeeltjes zijn een schadelijke fractie van fijn stof en wetenschappelijke studies tonen de sterke link tussen roetconcentraties en gezondheidseffecten. Roet is ook een goede indirecte indicator om blootstelling aan gerelateerde luchtpolluenten in beeld te brengen. Voor fijn stof zijn er Europese normen en advieswaardes van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er zijn echter geen afzonderlijke normen om roetconcentraties aan te toetsen.

Bron: IRCEL en VMM